Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Konsultacje społeczne Strategii Transportowej

opublikowano: 2014-07-24 13:01, mrybczynska

W oparciu o obowiązująca w tamtym okresie ustawę Prawo ochrony środowiska, dział V, art. 31-39, sporządzony został harmonogram i plan konsultacji społecznych zapewniający możliwość zapoznania się mieszkańców Warszawy z długoterminowymi działania i zadaniami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem systemu transportowego m.st. Warszawy zawartymi w projekcie „Strategii ..” i w „Prognozie …”.

ulotka fot. ulotka

W ramach konsultacji społecznych w sprawie "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne (...)" przeprowadzono, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, następujące działania:

Akcja Informacyjna
• Umieszczenie szczegółowej informacji o Strategii na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy,
• Opracowanie projektu wkładki informacyjnej do dziennika „Gazeta Wyborcza” (w jej zasięgu stołecznym) oraz dystrybucja w dzienniku „Metro” 100 tys. broszur informacyjnych,
• Ekspozycja, we współpracy z ZTM, 2140 plakatów w miejskich autobusach i tramwajach oraz 1 tys. broszur informacyjnych w Punktach Obsługi Klienta ZTM,
• Dystrybucja, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Taksówkowym, 10 tys. ulotek informacyjnych w miejskich taksówkach,
• Dystrybucja poprzez Urzędy Dzielnic 1380 plakatów oraz ok. 46 tys. broszur informacyjnych,
• Kolportaż 90 tys. ulotek informacyjnych na przystankach tramwajowych i autobusowych w 26 najruchliwszych węzłach komunikacyjnych,
• Redakcja materiałów informacyjnych dla Biura Promocji oraz korekta tekstu dot. konsultacji, opublikowanego w „Życiu Warszawy” w rubryce „Piórem Pani Prezydent”.

Procedura z udziałem społeczeństwa
Przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa było działaniem wymaganym ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z działem V wspomnianej ustawy wyłożono dokument do publicznego wglądu oraz umożliwiono społeczeństwu składanie uwag i wniosków. Terminy poszczególnych elementów tego działania są również określone ustawowo.
• Informacja o wyłożeniu dokumentu Strategii pojawiła się 14 dni przed terminem udostępnienia dokumentu do publicznego wglądu. Informacja ta została rozpowszechniona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Drogownictwa i Komunikacji, jak również była dostępna na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Biurze Drogownictwa oraz Urzędach Dzielnic (w formie plakatu). Wspomniana informację została również zamieszczona w formie komunikatu prasowego w lokalnych gazetach.
• Wyłożenie dokumentu Strategii do publicznego wglądu oraz zamieszczenie pełnego tekstu na stronie internetowej przez okres 30 dni. Dokument w formie papierowej został wyłożony w kilku egzemplarzach w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków na specjalnych formularzach – zawierających imię, nazwisko oraz adres składającego wniosek.
• Prezentacja Strategii podczas spotkań z:
1. organizacjami pozarządowymi
W dniu 17 czerwca 2008r. przeprowadzono jedno zamknięte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami ekologii oraz problematyką szeroko pojętego transportu, komunikacją miejską, układem dróg i ścieżek rowerowych.
2. z mieszkańcami miasta Warszawy
 W dniu 23 czerwca 2008r. przeprowadzono jedno spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta. Spotkanie to pozwoliło przedstawić cele i założenia przyświecające pracy twórców dokumentu oraz wyjaśnić większość potencjalnych wątpliwości i nieporozumień związanych z jego odbiorem.  
• Dodatkowa możliwość składania uwag i wniosków do Strategii przez okres 21 dni po terminie wyłożenia dokumentu. W siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz za pośrednictwem Internetu mieszkańcy mieli możliwość składania swoich uwag i wniosków do tekstu dokumentu.
• Prezentacja Strategii podczas innych wydarzeń :
1. „Konferencja Naukowo-Techniczna, Miasto i Transport 2007, Miasto Przyjazne Pieszym i Rowerzystom”, Politechnika Warszawska, 6.12.2007
2. „Strategie Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 25.10.2007

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Biura Drogownictwa i Komunikacji wpłynęło 205 wniosków, w tym 15 wniosków zgłoszono na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (17.06.2008) a 35 na spotkaniu z mieszkańcami Warszawy (23.06.2008). Pozostałe wnioski dostarczono drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście.
Autorzy dokumentu odnieśli się do zgłoszonych przez mieszkańców 205 wniosków  zawierających 702 uwagi, w tym uwzględniono 266 uwag, nieuwzględniano 436 uwag, w tym 41 uwag nie dotyczyło zakresu „Strategii…”.      
Mając na uwadze pozytywnie rozpatrzone wnioski została stworzona ostateczna forma zarówno „Strategii …” jak i „Prognozy …” .

Raport zawiera odpowiedzi na uwagi i wnioski mieszkańców Warszawy w procesie konsultacji społecznych dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ..”.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: Raport z konsultacji społecznych.pdf, rozmiar pliku: 1686.86 KB)
    Pobierz