null

Studium obsługi transportowej Miasta-Ogrodu Sadyba

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Obszar Miasto-Ogród Sadyba (MOS) wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1559-A. Ochronie konserwatorskiej podlegają relacje przestrzenne pomiędzy obiektami zabudowy, rozplanowanie i geometra ulic, placów i działek, ukształtowanie linii zabudowy, gęstość zabudowy współzależność między zabudową, zielenią a przestrzenią otwartą, historyczna funkcja obszaru oraz wygląd zewnętrzny poszczególnych budowli.

W ramach opracowania:

  1. Wykonano analizę i diagnozę stanu istniejącego w odniesieniu do układu drogowego, komunikacji zbiorowej, infrastruktury dla pieszych i rowerów.
  2. Wykonano analizę parkingową.
  3. Zdefiniowano warianty zmian w systemie transportowym obszaru, dla których wykonano prognozy ruchu i przewozów pasażerskich.
  4. Na podstawie wykonanych analiz określono: zasady obsługi transportowej, sporządzono plan poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego, zasady organizacji ruchu w rejonie placówek oświatowych i zasady dla uporządkowania parkowania.
  5. Określono szacunkowy koszt proponowanych rozwiązań.
  6. Opracowano harmonogram realizacji zaproponowanych rozwiązań z podziałem na zadania organizacyjne i inwestycyjne oraz krótko i długoterminowe.

Obszar analizy wyznaczają ulice: Sobieskiego, Św. Bonifacego, Czyżewska (cmentarz), Woziwody, granica rezerwatu Jeziorko Czerniakowskiego, granica terenów zielonych (usytuowanych na wschód od ul. Jeziornej i Okrężnej), Ojcowską, Goplańską, Niemirowską i Nałęczowską.

W ramach opracowania zarekomedowano (w wariancie 3) wprowadzenie stref zamieszkania gdzie prędkośc ograniczona będzie do 20 km na godzinę oraz obszarów Tempo 30, które maja uprawnić poruszanie się mieszkańców w wyznaczonym obszarze i zapewnić bezpieczeństwo niechroninym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym i rowerzystom. 

Załączniki: