null

Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym, obejmująca zachodni odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej

Opracowanie zostało zamówione w efekcie dyskusji nad funkcją ulicy Towarowej w systemie transportowym miasta w świetle przemian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym w otoczeniu ulicy Towarowej.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy ulice Okopowa, Towarowa i Raszyńska mają służyć międzydzielnicowym połączeniom obwodowym, jako zachodnia część Obwodnicy Śródmiejskiej klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP) z ograniczoną dostępnością do jezdni i w większości bezkolizyjnym prowadzeniem ruchu wzdłuż obwodnicy.    

Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej w październiku 2016 r. Zarekomendowano m.in. przyspieszenie budowy Trasy N-S, co umożliwi przeniesienie części ruchu obwodowego na zachód od Al. Prymasa Tysiąclecia, odciążenie ulicy Towarowej i realizację przez nią funkcji ulicy wielkomiejskiej integrującej i obsługującej zagospodarowanie.    

Załączniki: