null

Koncepcja dla korytarzy ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy w celu określenia zakresu przekształceń korytarzy ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich, służących poprawie ich walorów użytkowych dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów) oraz poprawie jakości przestrzeni publicznej.

Przekształcenia przestrzeni w/w korytarzy ulic zgodnie z polityką transportową mają służyć wzmocnieniu roli komunikacji publicznej, tj. zachęcaniu do podróżowania transportem zbiorowym, pieszo oraz rowerem.Opracowanie stanowi wytyczne programowe dla przekształceń ulic w rejonie ścisłego centrum miasta, a w szczególności dla korytarza ul. Marszałkowskiej i korytarza al. Jerozolimskich uwzględniające oczekiwania mieszkańców (zgłaszane w ramach kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego 2015, 2016 i 2017) zmierzające do usprawnienia obsługi ruchem pieszym i rowerowym obszarów śródmiejskich, zwiększenia ilości terenów zieleni oraz poprawy jakości wyposażenia przestrzeni.

Dla przekształceń przestrzeni ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich sporządzone zostały 3 warianty koncepcji zagospodarowania:

  1. Wariant 1 o charakterze zachowawczym uwzględnia doraźne działania bez zmiany układu przestrzennego ulicy, niewielkie ograniczenie ruchu kołowego;
  2. Wariant 2 o charakterze zielonej alei – skweru linearnego zakładający wyrazistą zmianę charakteru ulicy Marszałkowskiej poprzez przekształcenie jej w śródmiejski bulwar. Ograniczenie przestrzeni dla ruchu kołowego jest zrekompensowane stworzeniem zielonej przestrzeni publicznej o nowej jakości. Brak konieczności przebudowy linii tramwajowej;
  3. Wariant 3 zakładający przebudowę istniejącej linii tramwajowej i jej powrót do lokalizacji przedwojennej, tj. przeniesienie w stronę wschodnią, umożliwiający wygodną obsługę pasażerów komunikacji autobusowej i tramwajowej. W tym wariancie ulica Marszałkowska zostaje przekształcona w zieloną aleję. Wariant wymagający wysokich nakładów inwestycyjnych. 

Wszystkie powyższe warianty uwzględniają następujące zasady przekształceń układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznych:

1.  Poprawa funkcjonowania komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczenie ruchu kołowego;

2.  Zachowanie szerokich, ciągłych chodników wzdłuż pierzei zabudowy po obu stronach ulicy;

3.  Nasadzenie wzdłuż całej ul. Marszałkowskiej i po południowej stronie al. Jerozolimskich szpalerów drzew i pasów zieleni urządzonej;

4.  Realizacja w poziomie terenu poprzecznych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach;

5.  Uporządkowanie parkowania przyulicznego poprzez realizację parkowania równoległego przy krawędzi jezdni ul. Marszałkowskiej oraz na chodniku w al. Jerozolimskich.

Wnioski płynące z przedmiotowego opracowania są m.in. następujące:

Dla ul. Marszałkowskiej rekomenduje się Wariant 2:

Realizacja Zielonej Alei  - Bulwaru Pieszego po stronie wschodniej ulicy umożliwi osiągnięcie znaczącego, pozytywnego efektu przestrzennego i poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznych Śródmieścia. Realizacja terenów zieleni, akceptowanych społecznie, zrekompensuje występujące początkowo utrudnienia dla ruchu kołowego.

Dla al. Jerozolimskich rekomenduje się Wariant 3:

Ze względu na znaczącą rolę komunikacyjną al. Jerozolimskich pożądane jest zachowanie 3 pasów ruchu w każdym kierunku, w tym skrajnego pasa autobusowego, na odcinku zachodnim do skrzyżowania z ul. Marszałkowską. Na odcinku wschodnim uzasadnione jest ograniczenie przekroju jezdni do 2 pasów w każdym kierunku.

Dla Ronda Dmowskiego rekomenduje się realizację skrzyżowania (w miejsce obecnego układu ronda) i ograniczenie ruchu nawiązujące do zmian organizacji ruchu w poszczególnych wariantach. 

Załączniki: