null

Konsultacje projektu dokumentu "Analiza kosztów i korzyści (.)"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych”

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarzadzania emisjami gazów cieplarnianych.


Na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (dz. U. z 2017 r. poz 1405, 1566 i 1999) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych” w dniach od 18 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. w siedzibie Urzedu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 pok. 405, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: htp://bip.warszawa.pl

Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mailowy: Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl

W załączeniu:

1. Projekt Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

2. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

link do ogłoszenia

2. Wzór formularza do zgłaszania uwag

link do formularza

Załączniki: