null

Korytarz ul. Tysiąclecia na odcinku ul. Grochowska - węzeł Żaba

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z rozbieżnością oczekiwań społecznych oraz różnorodnymi konfliktami przestrzennymi, które z całą ostrością ujawniły się w czasie prac przygotowawczych do budowy ul. Tysiąclecia prowadzonych w latach 2007 – 2011, w 2012 r. zostało zamówione Studium, którego celem było ustalenie optymalnych zasad kształtowania układu ulicznego i transportu publicznego w korytarzu tej ulicy.

W związku z rozbieżnością oczekiwań społecznych oraz różnorodnymi konfliktami przestrzennymi, które z całą ostrością ujawniły się w czasie prac przygotowawczych do budowy ul. Tysiąclecia prowadzonych w latach 2007 – 2011, w 2012 r. zostało zamówione Studium, którego celem było ustalenie optymalnych zasad kształtowania układu ulicznego i transportu publicznego w korytarzu tej ulicy.

Studium zostało wykonane przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano uwarunkowania budowy ulicy, jej funkcję w systemie transportowym miasta i w obsłudze obszaru, możliwe warianty jej przebiegu oraz rozwiązań.

Opracowanie zostało zaopiniowane przez władze dzielnic Pragi Północ i Praga Południe, właściwe merytorycznie biura i jednostki miejskie oraz 3 koreferentów.

Historia prac projektowych, najważniejsze wyniki opracowania, opinie, uwagi oraz wnioski znajdują się w poniższej prezentacji pn. „Wnioski_Tysiąclecia_Prezentacja_2014”.  

Opracowanie wykazało, że na większości długości planowanej ulicy, ani w jej korytarzu  ustalonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ani w jego sąsiedztwie, nie ma możliwości jednoczesnego spełnienia wymagań i oczekiwań z zakresu rozwoju komunikacji poprzez wytworzenie ciągu ulicy klasy zbiorczej (Z) z tramwajem lub bez tramwaju oraz z zakresu kształtowania ładu przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez umożliwienie realizacji zabudowy o charakterze wielkomiejskim i zachowanie historycznej zabudowy.

W konsekwencji zaproponowano odstąpienie od koncepcji realizacji ulicy Tysiąclecia jako ulicy klasy zbiorczej, poza odcinkiem ul. Grochowska – ul. Kijowska i pozostawienie decyzji co do sposobu rozwiązania układu komunikacyjnego w korytarzu dotychczas rezerwowanym dla tej ulicy, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Szmulowizny, Michałowa i Nowej Pragi.

Rezygnacja z budowy ciągu ul. Tysiąclecia wymaga zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Załączniki: