null

Model ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Potoki pasażerskie w szczycie porannym
Potoki pasażerskie w szczycie porannym

Model Transportowy Aglomeracji Warszawskiej 2016 (MTAW 2016) został zbudowany i skalibrowany na podstawie badań i pomiarów wykonanych w WBR 2015 oraz źródeł wtórnych: badań i pomiarów wykonanych przez inne podmioty oraz danych statystycznych.

MTAW 2016 opracowano jako model czterostadiowy, w którym wyróżnia się:  

  1. Generację ruchu - gdzie i ile podróży zaczyna się i kończy?
  2. Rozkład przestrzenny (macierz podróży) – skąd i dokąd wykonywane są podróże?
  3. Podział zadań przewozowych – jakie środki transportu są wykorzystywane w podróżach?
  4. Rozkład ruchu na sieć transportową – którymi trasami odbywają się podróże?

Model zapisany jest w formie algorytmu obliczeniowego, wraz z kompletem danych potrzebnych do wykonania obliczeń.

Sieć transportowa w modelu składa się ze szczegółowo sparametryzowanych odcinków dróg, ulic, dróg rowerowych, kolei, metra i tramwaju oraz węzłów i skrzyżowań. Model dla 2015 odwzorowuje stan sieci i rozkłady jazdy w dzień roboczy w kwietniu 2015 r.

W modelu transportowym przyjmuje się uproszczenie, że wszystkie podróże rozpoczynają się i kończą w rejonach komunikacyjnych. Warszawę podzielono na 801 rejonów, a 25 gmin podwarszawskich na 95 rejonów, tworzących razem 896 rejonów wewnętrznych. Rejony zewnętrzne odwzorowują 63 wloty drogowe oraz 8 wlotów kolejowych na granicy aglomeracji. Dla każdego rejonu wewnętrznego, dla stanu istniejącego i okresów prognostycznych, ustalono liczby mieszkańców, miejsc pracy, miejsc nauki w szkołach, powierzchnie obiektów wybranych kategorii. Dane te służą do obliczenia ile osób rozpoczyna lub kończy podróże w danym rejonie.  

W modelu uwzględniono podróże mieszkańców Warszawy, mieszkańców aglomeracji poza Warszawą, podróże zewnętrzne docelowo-źródłowe związane z aglomeracją oraz tranzytowe pasażerskie i towarowe, przewozy ładunków i podróże rowerowe.

Model wyboru środka transportu  w podróżach mieszkańców Warszawy oparto o wyniki badań ich zachowań komunikacyjnych w WBR 2015, wydzielając w pierwszej kolejności podróże piesze, a następnie dzieląc podróże niepiesze między transport zbiorowy (PuT) i indywidualny (PrT). Dla gmin podwarszawskich zastosowano metodę uproszczoną z uwagi na brak wystarczających danych.

Podróże samochodami osobowymi rozłożono na sieć drogową przyjmując, że użytkownicy szukają optymalnych tras, pozwalających na najszybsze dotarcie do celu. Wybór konkretnego środka transportu zbiorowego zależy między innymi od prędkości komunikacyjnej, częstotliwości kursowania, odległości przejść do i od przystanku i w węzłach przesiadkowych. Rozkład ruchu towarowego w sieci uwzględnia odcinki z dopuszczeniem ruchu ciężarowego. Podróże rowerowe rozłożono na sieć dróg rowerowych zakładając brak ograniczeń przepustowości infrastruktury rowerowej i wybieranie przez rowerzystów najkrótszych tras od źródła do celu. W wyniku rozkładu ruchu uzyskano natężenia ruchu pojazdów oraz potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach sieci w godzinach szczytu.

Model został zweryfikowany poprzez sprawdzenie stopnia zgodności wyników rozkładu z wynikami badań ankietowych i pomiarów, a następnie skalibrowany poprzez korekty wybranych parametrów, tak aby osiągnąć jak najwyższą zgodność wyników modelu z wynikami badań i pomiarów.

MTAW 2016 odwzorowuje stan sieci  w czerwcu 2016 r. i został dodatkowo skalibrowany z wykorzystaniem wyników pomiarów wykonanych już po WBR 2015. Dane w rejonach w Warszawie dla 2016 r. przyjęto jak dla 2015, w gminach podwarszawskich zostały zaktualizowane.  

Skalibrowany model dla stanu istniejącego jest podstawą do prognozowania ruchu i przewozów, w których uwzględnia się planowany rozwój zagospodarowania przestrzennego oraz planowane inwestycje transportowe.    

W celu udostępnienia MTAW 2016 i modeli prognostycznych, prosimy o kontakt z Panem Markiem Kutaszewiczem; mkutaszewicz@um.warszawa.pl lub Panem Łukaszem Stromeckim; lstromecki@um.warszawa.pl – po konsultacji z BAiPP - z Panem Maciejem Florczakiem; m.florczak@um.warszawa.pl.

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie wykonane przez konsorcjum w składzie:  PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, czerwiec 2016”.

Pliki do pobrania znajdują się poniżej (aktualizacja czerwiec – sierpień 2016 r.)

Załączniki: