null

Organizatorzy ruchu rowerowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Żródło: m.st. Warszawa
Żródło: m.st. Warszawa

Organizatorzy ruchu rowerowego

Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu transportu rowerowego w Warszawie należy do Biura Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT). Zadania związane z transportem rowerowym realizuje Wydział Strategii Transportowej i Mobilności oraz Wydział Stałej Organizacji Ruchu i Wydział Czasowej Organizacji Ruchu.
Działania dotyczą:
• współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych;
• inicjowania i wykonywania opracowań studialnych oraz koncepcyjnych dotyczących komunikacji pieszej i ruchu rowerowego;
• analizy potrzeb i możliwości budowy dróg rowerowych na terenie Warszawy;
• ustalania standardów i wymagań budowy oraz eksploatacji dróg rowerowych oraz ciągów pieszych;
• prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej oraz organizowania konferencji, spotkań i dyskusji.

Samodzielnie, ale we współpracy z BPMiT funkcjonuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Od listopada 2012 r. funkcję tę pełni p. Łukasz Puchalski. Wśród zadań pełnomocnika są m.in. :
• podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań, mających na celu rozwój komunikacji rowerowej;
• zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących tras rowerowych;
• przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej;
• współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej;
• przygotowywanie materiałów dotyczących komunikacji rowerowej dla potrzeb Prezydenta m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej miasta;
• reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień transportu rowerowego.
Zwierzchnikiem Pełnomocnika jest bezpośrednio Prezydent Warszawy. Działa on niezależnie, ale współpracując z BDiK.

Kontakt:

e-mail: rowery@um.warszawa.pl

tel. (22) 55 89 198

http://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa

Dyżur Pełnomocnika odbywa się w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:00, przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 306. Na dyżur można się umówić mailowo oraz telefonicznie (22 55 89 177/377)

Ponadto W poszczególnych dzielnicach na rzecz ruchu rowerowego działają Koordynatorzy rozwoju systemu transportu rowerowego.