null

Plan Transportowy m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plan Transportowy
Plan Transportowy

„Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (…)”, zwany także „Planem transportowym” powstał w wyniku realizacji zapisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jego zakres ustala ww. Ustawa oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).

„Planu transportowego” bazuje na rozstrzygnięciach strategicznych dokumentów programujących rozwój obszaru objętego planem, zachowując z nimi komplementarność i spójność. Oznacza to, że ma on charakter wtórny wobec obowiązujących zamierzeń inwestycyjnych, nie wyznacza też ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt dokumentu zbiera w jednym miejscu dotychczasowe ustalenia związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz uzupełnia niezbędne kwestie, które dotychczas nie znalazły umocowania w innych dokumentach. „Planu transportowego” został opracowany przez powołany przez Dyrektora  d. Biura Drogownictwa i Komunikacji (obecnie: Biuro Polityki Mobilności i Transportu, dalej: Biuro) zespół roboczy składający się z pracowników Biura, Zarządu Transportu Miejskiego oraz we współpracy z ekspertem zewnętrznym. 

Na podstawie art. 10 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Rady m.st. Warszawy (NR LXI/1691/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sporządzony został harmonogram i plan konsultacji społecznych zapewniający możliwość zapoznania się mieszkańców Warszawy z treścią „Planu transportowego” i wniesienia opinii. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich opinii przez okres 21 dni w dniach od 30 stycznia do 20 lutego 2015r. 

W trakcie konsultacji społecznych do Biura wpłynęły 54 opinie dostarczone drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście. W sumie autorzy dokumentu odnieśli się do 322 uwag, z których: uwzględniono 120 uwag, nie uwzględniono 192, 6 uwag uwzględniono częściowo a 4 stanowiły pozytywną ocenę Planu transportowego.

 

Załączniki: