null

Prace wstępne i wybór wykonawcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczegółowy zakres Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu ustalono wykorzystując wyniki dialogu technicznego.

Dialog przeprowadzono w 2014 roku na podstawie art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracając się do podmiotów zewnętrznych o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o dialogu zostało opublikowane na stronie internetowej m.st. Warszawy, a ponadto wysłano zaproszenia do wybranych uczelni i firm.

W przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w listopadzie 2014 r. w którym kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena i termin realizacji zamówienia, złożono 4 oferty, za cenę brutto od 1 806 870 do 2 420 640 zł i z terminami realizacji od 28 kwietnia do 3 czerwca 2016 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum  złożone z PBS Sp. z o.o.  z Sopotu (lider) oraz Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej, z którym umowę zawarto w dniu 12 lutego 2015 r.

Załączniki: