null

Procedura opiniowania projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa

Projekt budowlany infrastruktury drogowej składany jest do Biura Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT) Urzędu m.st. Warszawy. Projekt jest przekazywany do Wydziału Stałej Organizacji Ruchu (WSOR), Sekcji Geometrii Drogi w BPMiT w celu uzyskania opinii na temat rozwiązań geometrycznych.

Jeśli w projekcie jest uwzględniona infrastruktura rowerowa lub powinna być uwzględniona, to projekt przekazywany jest do Sekcji Ruchu Rowerowego i Pieszego WSOR. W trakcie prac nad opinią wewnętrzną projekt jest prezentowany organizacjom pozarządowym, które przedstawiają swoje stanowisko w formie pisemnej. Uwagi organizacji pozarządowych są brane pod uwagę przy sporządzaniu opinii wewnętrznej przez Sekcję Ruchu Rowerowego i Pieszego WSOR.


Następnym etapem jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (może być to etap jedyny – o ile nie występuje przebudowa drogi, a jedynie remont/wymiana nawierzchni/zmiana oznakowania).


Po uzyskaniu opinii jednostki zarządzającej drogą i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (w przypadku dróg powyżej gminnych),  w razie potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego, ewentualnie Tramwajów Warszawskich, projekt jest składany do BPMiT celem zatwierdzenia.