null

Przebieg badań i pomiarów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowanie badań i pomiarów trwało od lutego do kwietnia 2015 r.

Informacje o pracach przygotowawczych, promocji badań przy pomocy plakatów, ulotek oraz w mediach,  znajdują się w Raporcie z Etapu I. Raport udostępniony na niniejszej stronie, nie zawiera wstępnego podziału na rejony komunikacyjne, ponieważ został on zmodyfikowany w toku dalszych prac, ani wzornika pojazdów, wykorzystującego Wytyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (GPR 2015).        

Badania i pomiary zostały przeprowadzone od 9 kwietnia do 27 czerwca 2015 r. poza badaniem internetowym, które przeprowadzono od 24 września do 25 października 2015 r.

Informacje o przebiegu badań i pomiarów, w tym terminy i opisy ich realizacji oraz kontroli, a także napotkane trudności przedstawiono w Raporcie z Etapu II. Informacje o badaniu internetowym znajdują się w oddzielnym raporcie, dołączonym do raportów z Etapu III.

Najistotniejszą częścią WBR 2015 było reprezentatywne bezpośrednie badanie ankietowe 17 tysięcy mieszkańców Warszawy przeprowadzone w losowo wybranych gospodarstwach domowych. W celu poznania zachowań komunikacyjnych ankietowanych osób, były one pytane o podróże z jednego dnia roboczego, w określonym celu i na odległość większą niż 100 m. Ankieterzy pytali m.in. o miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, ich motywację i czas trwania, oraz sposób podróżowania – pieszo, czy przy użyciu konkretnego środka transportu.

WBR 2015 wypadło w szczególnym okresie, kiedy niespodziewanie ze względu na pożar, z użytkowania wyłączono Most Łazienkowski. Pomimo tego, badania zostały przeprowadzone w zaplanowanym terminie. Mieszkańcom obszarów uznanych za najbardziej tym dotknięte, zadano dodatkowe pytania. Ponadto w  marcu 2015 r. wykonano niezależne badanie 1100 mieszkańców całej Warszawy, którzy odpowiadali na pytania dotyczące skutków braku tego mostu dla ich codziennych podróży. Badanie to metodą wywiadów telefonicznych, przeprowadził Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Raport z tego badania dołączono  do raportów z wynikami badań WBR 2015.    

Pomiary ruchu drogowego przeprowadzono w 216 przekrojach na granicy aglomeracji, Warszawy i obszaru centralnego, mostach przez Wisłę, ulicach przecinających średnicową linię kolejową oraz w kilkunastu innych miejscach. Pomiary wykonano jako całodobowe, 16-godzinne lub tylko w godzinach szczytu. 

Pomiary liczby pasażerów komunikacji zbiorowej w tramwajach, autobusach oraz pociągach metra, Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich wykonano w 129 punktach, zlokalizowanych wg zasad jak pomiary drogowe, z wyłączeniem pomiaru na granicy Warszawy, który był wykonany jesienią 2014 w badaniu wojewódzkim.  Pomiary na mostach, w metrze i w kilku wybranych przekrojach przeprowadzono jako 16-godzinne, pozostałe tylko w godzinach szczytu.     

Pomiary liczby pasażerów pociągów dalekobieżnych wsiadających i wysiadających z pociągów przeprowadzono na stacjach Warszawa Zachodnia, Centralna i Wschodnia w godzinach szczytu.

W badaniach ankietowych pasażerów autobusów komunikacji regionalnej, przeprowadzonych na dworcach i przystankach autobusowych, uzyskano ponad 1100 wywiadów o podróżach tych osób.

W badaniu ruchu towarowego wzięło udział ponad 1500 kierowców pojazdów ciężarowych, którzy udzielili informacji o jazdach tymi pojazdami.

Badania parametrów funkcji oporu odcinka drogi, koniecznych do zbudowania modelu ruchu, polegały na jednoczesnym pomiarze prędkości i natężenia ruchu badanego strumienia pojazdów w 60 przekrojach na ulicach o różnych parametrach technicznych i położeniu.    

Badanie internetowe przeprowadzono po raz pierwszy, przede wszystkim w celu sprawdzenia przydatności tej metody i zebrania niezbędnych doświadczeń. Także to badanie poprzedzono szeroką kampanią informacyjną. Wysłano także elektronicznie zaproszenia do ponad 100 tysięcy osób, które składając wniosek o wydanie Karty Warszawiaka, wyraziły zgodę na wykorzystanie swojego adresu poczty elektronicznej dla potrzeb akcji, organizowanych przez m.st. Warszawę.  Wywiady on-line zostały zrealizowane przy pomocy ankiety dostępnej na stronie miejskiej. Podczas badania zgromadzono ponad 11 tysięcy ankiet.  

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie wykonane przez konsorcjum w składzie:  PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, czerwiec 2016”.

 Pliki do pobrania znajdują się poniżej (aktualizacja czerwiec – sierpień 2016 r.)

Zobacz galerię (3 zdjęć)

Załączniki: