null

Rondo Dmowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie zostało wykonane w celu określenia zakresu przekształceń Ronda Dmowskiego i jest kontynuacją koncepcji przygotowanej przez firmę DAWOS Sp. z o.o. dla zagospodarowania korytarzy ulic Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich, która określiła zakres przekształceń w/w przestrzeni publicznych służących poprawie walorów użytkowych dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy w celu określenia zakresu przekształceń Ronda Dmowskiego i jest kontynuacją koncepcji przygotowanej przez firmę DAWOS Sp. z o.o. dla zagospodarowania korytarzy ulic Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich, która określiła zakres przekształceń w/w przestrzeni publicznych służących poprawie walorów użytkowych dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Koncepcja ta przedstawiła również etapowe i docelowe rozwiązania Ronda Dmowskiego. Istniejące obecnie rozwiązanie Ronda Dmowskiego stanowi istotną barierę przestrzenną dzielącą centralny obszar miasta.Obecnie układ jezdni na Rondzie Dmowskiego jest dostosowany wyłącznie do obsługi ruchu kołowego. Powiązania piesze zapewnione są jedynie poprzez układ przejść i pasaży podziemnych. Celem niniejszego opracowania było uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania ulic Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich. W ramach opracowania zostały zaproponowane etapowe usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego w rejonie ronda z założeniem utrzymania istniejących przejść podziemnych oraz rozpoznano warunki ewentualnych korekt geometrii jezdni w kontekście lokalizacji sieci infrastruktury inżynieryjnej. 

Przeprowadzone analizy potencjalnych rozwiązań wprowadzenia ruchu pieszego w poziomie jezdni w obszarze Ronda Dmowskiego wskazują, że możliwa jest realizacja celu Projektu przy stosunkowo niewielkim wpływie na warunki ruchu kołowego i przy braku negatywnego oddziaływania na ruch tramwajowy. Analizy ruchu pieszego potwierdzają zasadność wprowadzenia ruchu w poziomie jedni. Mimo lokalizacji głównego generatora i celu ruchu (stacja Metro Centrum) na poziomie -1, aż 6 000 osób stanowiących 35% w przemieszczeniach w obszarze analizy w godzinie szczytu popołudniowego, będzie użytkownikami przejść dla pieszych. W skali doby udogodnienie to będzie dotyczyć około 60 000 osób. Poprawa warunków ruchu dotyczy w szczególności osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, osób starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Zaproponowane rozwiązania wpłyną pozytywnie na warunki ruchu rowerowego oraz na ciągłość infrastruktury rowerowej w centrum miasta. Proponowane przejścia będą wyposażone w sygnalizację świetlną skoordynowaną z istniejącymi programami sterowania. Pozwoli to na utrzymanie długości fazy światła zielonego na wszystkich wlotach. Ewentualne ograniczenie przepustowości spowodowane będzie skróceniem pasów dedykowanych lewoskrętom. Z uwagi na zastosowanie dodatkowego sygnalizatora może spaść przepustowość skrajnie prawych pasów z uwagi na wprowadzeniu na nich buspasów. Całkowity koszt wdrożenia koncepcji szacowany jest na ok. 14 mln PLN. Szczegółowy kosztorys stanowi część dokumentu.

Załączniki: