null

Strategia transportowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy", opracowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu (dawniej: Biuro Drogownictwa i Komunikacji) we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, jest dokumentem zawierającym długoterminowe zadania i kierunki działań inwestycyjnych obejmujące system transportowy aglomeracji warszawskiej.

Adresatami dokumentu są mieszkańcy Warszawy, podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, władze miasta i jednostki miejskie oraz planiści i projektanci. Zakładanym celem wdrożenia Strategii jest spełnienie oczekiwań mieszkańców Warszawy związanych z dążeniem do rozwoju stolicy, wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz zachowania walorów środowiska naturalnego i historycznego.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinię Wojewody Mazowieckiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa opracowana została ostateczna wersja projektu „Strategii …” (art. 44 ustawy Prawo ochrony środowiska). W takim kształcie projekt „Strategii …” został przedstawiony Komisjom Rady m.st. Warszawy do zapoznania się a Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia.

„Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy została przyjęta przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą Nr LVIII/1749/2009 z 9 lipca 2009 roku. Prezentowany tekst jest załącznikiem do niniejszej uchwały poddanym korekcie wynikającej z procesu wydawniczego.

Załączniki: