null

System drogowo-uliczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Źródło: m.st. Warszawa
Źródło: m.st. Warszawa. System transportu drogowego

Prezydent m.st. Warszawy powierza zarząd nad drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi Zarządowi Dróg Miejskich (ZDM), natomiast nad drogami gminnymi Burmistrzom 18 Dzielnic Warszawy.

Do zadań ZDM należy między innymi utrzymanie i remontowanie: istniejących ulic, oświetlenia ulic, oznakowania ulic, placów, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowych obiektów inżynierskich oraz iluminacji drogowych obiektów inżynierskich. Większość remontów i inwestycji wykonują firmy wyłaniane w przetargach. Drobne naprawy wykonywane są w ramach zadań własnych Zarządu Dróg Miejskich.

Więcej informacji na temat dróg znajdujących się w zarządzie ZDM znajduje się tutaj


Natomiast projektowanie i realizacja nowych inwestycji jest zadaniem Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, który w takich przypadkach pełni wtedy obowiązki inwestora i odpowiada za odbiory techniczne inwestycji.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) dzieli drogi na następujące kategorie:
• drogi krajowe
• drogi wojewódzkie
• drogi powiatowe
• drogi gminne
Każda kategoria, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, powinna mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
• drogi krajowe – posiadają klasę A, S, GP, a wyjątkowo G,
• drogi wojewódzkie – posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo GP,
• drogi powiatowe – posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo L,
• drogi gminne – posiadają klasę L, D, a wyjątkowo Z,
gdzie:
A – oznacza autostrady,
S – drogi ekspresowe,
GP – główne ruchu przyspieszonego
G – główne,
Z – zbiorcze,
L – lokalne,
D – dojazdowe.

Według stanu na koniec roku 2018 drogi publiczne, zarządzane przez M. st. Warszawę mają długość ok. 2.437,4 km. Podział sieci drogowej według kategorii przedstawia się następująco:
- drogi krajowe i wojewódzkie, które obsługują głównie powiązania krajowe i regionalne, w tym:
• dróg krajowych jest 56,9 km,
• a dróg wojewódzkich jest 148,4 km.
- drogi powiatowe, obsługującegłównie powiązania dzielnicowe i międzydzielnicowe stanowią łącznie ok. 585 km.
- drogi gminne, służące głównie powiązaniom lokalnym stanowią łącznie 1647,1 km.
Na terenie Warszawy znajdują się także drogi ekspresowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (droga S8 od węzła Konotopa na północny-wschód do węzła z ul. Prymasa Tysiąclecia i na południowy-wschód do węzła z ul. Puławską oraz od węzła z ul. Modlińską do Marek).

Sieć uliczną stanowią także ulice wewnętrzne, głównie będące w administracji spółdzielni mieszkaniowych i zakładach pracy. Szacuje się, że mają one długość ok. 326 km.

Gęstość sieci ulicznej jest zadowalająca. Podstawowy problem stanowi natomiast niedostatek tras wyższych klas, zwłaszcza w obszarze otaczającym obszar centralny (trasy obwodowe) i na połączeniach z drogami zewnętrznymi . Stanowią one 15% sieci dróg publicznych ( 374,5 km,) w tym drogi:
- ekspresowe (S) mają długość ok. 31 km (pod zarządem GDDKiA),
- główne ruchu przyspieszonego (GP) mają długość ok. 150 km,
- główne (G) mają długość ok. 232 km.

W Warszawie funkcjonuje 8 mostów drogowych - most Siekierkowski, most Łazienkowski, most Poniatowskiego, most Świętokrzyski, most Sląsko-Dąbrowski, most Gdański (wraz z kolejowym), most Grota-Roweckiego, most Marii Skłodowskiej-Curie (potocznie zwany Pólnocnym). W sąsiedztwie mostu Poniatowskiego znajduje się most Średnicowy będący mostem kolejowym.