null

WBR 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu zostało wykonane w latach 2015 i 2016 na zamówienie m.st. Warszawy i składało się z dwóch części:

  • kompleksowych badań ruchu pod nazwą Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (WBR 2015), obejmujących:
    • badania ankietowe mieszkańców Warszawy i innych użytkowników systemu transportowego,
    • pomiary natężeń ruchu drogowego i potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej,  
  • budowy i kalibracji Modelu Transportowego Aglomeracji Warszawskiej 2016 (MTAW 2016), wraz z wykonaniem prognoz ruchu i przewozów pasażerskich dla wybranych okresów.

Kompleksowe badania ruchu (KBR) są niezbędne dla prowadzenia racjonalnej polityki transportowej. Zarządzanie rozwojem transportu, w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom mieszkańców, wymaga poznania ich codziennych zachowań komunikacyjnych. Potrzeby te zmieniają się w efekcie przemian społecznych, ekonomicznych i rozwoju przestrzennego.  Zachowania komunikacyjne nie mają też charakteru uniwersalnego, dlatego też każde duże miasto wymaga przeprowadzenia własnych badań. WBR 2015 to jak dotąd największe tego rodzaju badanie w Polsce i szóste już w Warszawie - poprzednie odbyły się w latach 1969, 1980, 1993, 1998 i 2005 (można się z nimi zapoznać TUTAJ)

Model transportowy (zwany też modelem ruchu lub modelem podróży) to matematyczny opis związków zachodzących między zapotrzebowaniem mieszkańców i gospodarki na przemieszczanie się, tworzącym tzw. popyt transportowy,  a  możliwościami zaspokojenia tych potrzeb przez system transportowy, czyli podażą transportową. Model transportowy pozwala na analizowanie wpływu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (np. budowy osiedla lub centrum handlowego) i zmian w sieci transportowej (np. budowy drogi lub linii tramwajowej) na wielkość i warunki ruchu w sieci drogowej oraz transportu zbiorowego. Model transportowy umożliwia także wybór najbardziej efektywnych inwestycji transportowych. Model transportowy MTAW 2016 zbudowano dla obszaru określonego jako aglomeracja warszawska, do której zaliczono Warszawę oraz 25 gmin sąsiednich, które uznano za najsilniej związane przestrzennie i funkcjonalnie z Warszawą.         

Całość prac wykonało konsorcjum w składzie PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, w okresie od lutego 2015 roku do czerwca 2016 roku.

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie wykonane przez konsorcjum w składzie:  PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, czerwiec 2016”.

Pliki do pobrania znajdują sie poniżej (aktualizacja czerwiec – sierpień 2016 r.) 

Załączniki: