null

Wytyczne do analiz ruchu na czas stanu epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ruch uliczny zdjęcie

<p><strong>Informujemy, że z powodu wystąpienia na terenie kraju stanu epidemii, mającego wpływ na zachowanie uczestników ruchu, zwalnia się inwestorów z obowiązku wykonywania pomiarów ruchu drogowego, stanowiących dotychczas podstawę do analiz i prognoz ruchu ze względu na brak możliwości ich wykonania w okresie miarodajnym. </strong></p>

Informujemy, że z powodu wystąpienia na terenie kraju stanu epidemii, mającego wpływ na zachowanie uczestników ruchu, zwalnia się inwestorów z obowiązku wykonywania pomiarów ruchu drogowego, stanowiących dotychczas podstawę do analiz i prognoz ruchu ze względu na brak możliwości ich wykonania w okresie miarodajnym.

Odstępstwo dotyczy analiz, dla których wydano wytyczne po okresie możliwości wykonania miarodajnych pomiarów w roku 2019— wytyczne wydane po 1 października 2019 roku. Dodatkowo dotyczy to analiz, które zostaną złożone w Biurze Polityki Mobilności i Transportu do dnia 30 września 2020 r.

Dopuszcza się korzystanie w tym czasie z archiwalnych wyników pomiarów natężenia ruchu, dostępnych m.in. w bazach BPMiT, ZDM i ZTM oraz w zasobach inwestorów sąsiednich inwestycji (pod warunkiem uzyskania ich zgody). W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich należy wskazać źródło danych oraz opracowania, w których zostały dotychczas wykorzystane. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie tych opracowań. Pozwoli to na skrócenie czasu procedowania.

Dopuszczalne jest korzystanie z pomiarów archiwalnych z roku 2016 i nowszych w przypadku braku znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i układzie drogowym w sąsiedztwie inwestycji, lub z roku 2018 i nowszych, jeśli w sąsiedztwie inwestycji doszło do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub układzie drogowym.

W momencie opracowywania projektu organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną, inwestor zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnych pomiarów ruchu i zaktualizowanych analiz ruchu. Biuro Polityki Mobilności i Transportu zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia aktualnych pomiarów ruchu w procesie zatwierdzania stałej organizacji ruchu w wybranych wypadkach również w przypadku SOR bez sygnalizacji świetlnej.

Zawiesza się również obowiązek wykonywania analiz i prognoz ruchu dla inwestycji o łącznej liczbie miejsc parkingowych w obszarze mniejszej niż 150 oraz powierzchni działki inwestycyjnej poniżej 10 000 m2 i wysokości planowanej zabudowy poniżej 5 kondygnacji nadziemnych, pod warunkiem przekazania do Biura wniosku w tej sprawie i uzyskania akceptacji. Powyższa regulacja dotyczy wyłącznie przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których kompletne wnioski (wnioski zawierające komplet niezbędnych opinii) o wydanie opinii do geometrii lub zatwierdzenie stałej organizacji ruchu zostaną złożone (po uzyskaniu ww. zwolnienia od wykonywania analiz) do 30 września 2020 r.

Materiały mogą być przekazywane do jednostek w formie elektronicznej, tj. poprzez wskazanie lokalizacji na serwerze lub chmurze, z których można pobrać całość materiału niezbędnego do wydania opinii. Nie ma potrzeby przekazywania wersji papierowych opracowań.