null

Zgłoś reklamację usługi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Padłeś ofiarą nieuczciwego przewoźnika? Sprawdź, gdzie możesz dochodzić swoich praw.</p>

Padłeś ofiarą nieuczciwego przewoźnika? Sprawdź, gdzie możesz dochodzić swoich praw.

Pasażer, który czuje się oszukany przez nieuczciwego kierowcę ma szereg możliwości dochodzenia swoich praw. Oto lista instytucji, do których może zwrócić się o pomoc.

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy

W przypadku, gdy pasażer uzna, że wykonana przez taksówkarza usługa została wykonana nieprawidłowo może złożyć skargę do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 2. Skargi należy składać w formie pisemnej (ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa) lub w formie elektronicznej (Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl). Do skargi należy dołączyć paragon lub rachunek. W przypadkach, gdy taksówkarz odmawia wydania rachunku można zwrócić się o pomoc do Straży Miejskiej – wystarczy zgłosić sprawę na bezpłatną, czynną całą dobę infolinię 986. Pomóc może również policja, dostępna pod numerem 997. Ważne, by pamiętać o zanotowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru bocznego umieszczonego na drzwiach auta. Warto również zapamiętać markę samochodu i opisać wygląd kierowcy. Pomoże to w ustaleniu tożsamości nieuczciwego przewoźnika.

2. Miejski Rzecznik Konsumentów

Konsumenci będący mieszkańcami Warszawy mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wnioski o pomoc drogą pocztową na adres rzecznika (Urząd m.st. Warszawy Miejski Rzecznik Konsumentów 00-099 Warszawa ul. Canaletta 2), osobiście w siedzibie rzecznika (ul. Canaletta 2, parter) w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w poniedziałki dodatkowo pełniony jest dyżur w godz. 16.00-18.00 albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic. Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów - w tym przypadku może to być paragon za przejazd. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, kod pocztowy i nr telefonu kontaktowego. Porady udzielane są również telefonicznie pod numerem 22 44 33 444. Miejski Rzecznik Konsumentów współpracuje min. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi, miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów, Arbitrem, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Skargi przyjmowane są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3) oraz w Delegaturach Inspektoratu - od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15. Skargi i wnioski kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków porozumiewania sie na odległość (tel.: 22 826-18-30, 22 826-42-09, fax.: 22 82621-95, ih_warszawa@wiih.org.pl), a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu. Skargi rozpatrywane są w drodze podejmowanych mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych w skardze zarzutów.

4. Sądy

Jeśli usługodawca odmawia uznania skargi, można zdecydować się na wniesienie skargi do sądu. Zanim jednak wstąpimy na drogę sądową, można załatwić spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Jest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania w trybie arbitrażu. Pamiętać jednak trzeba, że do rozprawy i wyroku może dojść jedynie wówczas, gdy obie strony wyrażą zgodę w formie "zapisu na sąd". W praktyce oznacza to, że zainteresowane strony zgodzą się wspólnie na postępowanie przed sądem polubownym. Sądy te działają przy Inspekcji Handlowej, prawnicy Federacji Konsumentów mogą pomóc osobom, które chcą wnieść sprawę do sądu polubownego. Jeżeli podjęte przez sąd czynności nie będą połączone z żadnymi wydatkami, postępowanie będzie bezpłatne. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Warto podkreślić, że do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

5. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

SKP wspólnie z Fundacją Konsumentów obecnie prowadzi Infolinię Konsumencką 801 440 220, na której każdy konsument może w dni powszednie w godz. 8.00-18.00 otrzymać bezpłatną poradę prawną.

6. Policja i Prokuratura

Osoba korzystająca z taksówki lub „przewozu okazjonalnego”, która czuje się pokrzywdzona działaniem kierowcy ma prawo zgłosić podejrzenie popełnienia czynu zabronionego do organu ścigania. W tym celu należy wezwać patrol policji na miejsce zdarzenia dzwoniąc na bezpłatny czynny całą dobę telefon 997 lub zgłosić się osobiście na najbliższy komisariat. Podejrzenie popełnienia czynu zabronionego można także zgłosić pisemnie do najbliższej miejscu zdarzenia prokuratury.