Rozwój ruchu pieszego w Warszawie

Wzrost roli transportu pieszego i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich grup użytkowników jest jednym z celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne.

W ramach realizacji polityki transportowej, Urząd Miasta przygotował dokument pn. Rozwój ruchu pieszego w Warszawie, którego głównym celem jest zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. 

W dniach 9-30 października 2015r mieszkańcy Warszawy mogli zapoznać się z przygotowanym przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji projektem dokumentu "Rozwój ruchu pieszego w Warszawie". Na Państwa ręce przekazujemy raport z konsultacji społecznych wraz z projektami dokumentów zawierających uwzględnione uwagi. 

Dokument ten został w dniu 12 października 2016 r. przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

Załączniki: