Standardy projektowania infrastruktury dla pieszych

W ramach realizacji polityki transportowej Urząd m.st. Warszawy przygotował dokumenty określające jednolite standardy i wytyczne projektowania przestrzeni dla pieszych zwracając szczególną uwagę na jakość nawierzchni dla pieszych. Określenie szczegółowych wymagań dla infrastruktury ma na celu zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników w tym osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzacych wózki dziecięce czy osób z bagażem.

Ruch pieszy pełni ważną rolę w podróżach po mieście, jest częścią podróży transportem zbiorowym i samochodami. Wzrost roli transportu pieszego i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich grup użytkowników jest jednym z celów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne”. Biuro Polityki Mobilności i Transportu przygotowało dwa dokumenty: „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie” oraz „Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie”, które wprowadzają jednolite standardy projektowania przestrzeni dla pieszych niezależnie od ich zarządcy. Zaproponowane rozwiązania projektowe zostały uzgodnione ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami pod kątem dostępności. 

Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowało konsultacje społeczne Standardów i Wytycznych w terminie od 9 do 30 października 2015 r. Spotkania konsultacyjne odbyły się w dniach 13 i 21 października 2015 r. w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Biura. Po konsultacjach społecznych powstał raport podsumowujący zgłoszone uwagi, który jest dostępny na stronie: https://transport.um.warszawa.pl/raport-o-ruchu-pieszym  

Dokumenty zostały pierwotnie wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016 jako jego załączniki. Rok póżniej efekcie współpracy naszego Biura Polityki Mobilności i Transportu z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych połączono jednym zarządzeniem standardy i wytyczne dla infrastruktury dla pieszych ze standardami dostępności. Nowe zarządzenie nr 1682/2017 dotyczące standardów infrastruktury dla pieszych zostało  podpisane przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 23.10.2017 r. Dokument zawiera cztery załączniki:  

Załącznik nr 1 Standardy dostępności m.st. Warszawy określające zasady projektowania uniwersalnego w m.st. Warszawy. Wskazują na potrzeby osób o ograniczonej mobilności podczas użytkowania infrastruktury miejskiej oraz opisują szczegółowe wymagania i wytyczne zapewniania dostępności w następujących obszarach: przestrzenie publiczne i ciągi piesze, przejścia dla pieszych, miejsca postojowe i parkingi, przystanki komunikacji publicznej, komunikacja pionowa, strefa wejściowa do budynków, pomieszczenia sanitarne, tereny rekreacyjne i wyposażenie przestrzeni publicznych, informacja miejska.

Załącznik Nr 2 Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie są obligatoryjne do stosowania przez: zarządców dróg i zarządców ruchu, jednostki zajmujące się planowaniem, biura projektowe, firmy wykonawcze we wszystkich przedsięwzięciach na terenie m.st. Warszawy, obejmujących budowę, przebudowę lub remont dróg, w zakresie związanym z ruchem pieszych na etapie zamawiania, zlecania, wykonania, zatwierdzania i odbioru prac. Standardy uwzględniają podział terenu miasta na strefy o odmiennej charakterystyce przestrzennej, funkcjonalnej i historycznej. Podział powstał w oparciu o ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Pas drogowy został podzielony na sekcje funkcjonalne, wchodzące ze sobą w rożne relacje, zależnie od uwarunkowań przestrzennych. Standardy określają rodzaj dopuszczalnych materiałów do budowy poszczególnych sekcji funkcjonalnych ciągu pieszego w zależności od strefy, w której się znajduje.

Załącznik Nr 3 Wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie mają charakter fakultatywny. Jest to zestaw instrukcji, wskazówek i zbiór dobrych praktyk, od których stosowania można odstępować jedynie w przypadku napotkania na trudności wykonawcze, wynikające ze specyfiki konkretnego odcinka drogi. Wytyczne zawierają między innymi: wymagania wynikające z organizacji ruchu dla osób o ograniczonej sprawności, zasady organizacji stref pieszych, zasady sytuowania ciągów pieszych w liniach rozgraniczających ulicy, wytyczne geometryczne dla pasów ruchu pieszego w poszczególnych strefach

W załącznikach opisano elementy systemu prowadzenia osób niewidomych i słabowidzących oraz wymagania wynikające z potrzeb związanych z organizacją ruchu osób o ograniczonej mobilności i ograniczonej percepcji przestrzeni. 

Załącznik nr 4 Wniosek o odstępstwo - zgodnie z zarządzeniem w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie odstępstwa u Dyrektora BPMiT w zakresie zapisów załącznika nr 2.

Zarządzenie nr 1682/2017 weszło w życie w dniu 22 listopada 2017 r.

Dokumenty do pobrania: