Warszawskie taksówki

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  21

  Weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób

  Ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zobowiązano przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą taksówką do przedłożenia do 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym (dokumentów osób świadczących przewozy wskazujących na: posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami, brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, niekaralności). Licencje przedsiębiorców niespełniających powyższych wymagań pozostaną ważne nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Podstawa prawna: art. 14 ust. 1-3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1123. TAXI Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone. Wynika to z faktu bieżącego weryfikowania przez organ licencyjny dokumentów zgłaszanych kierowców jako warunku ich skutecznego zgłoszenia do licencji i uzyskania identyfikatora kierowcy taxi. Podstawa prawna: art. 14 ust. 5 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1123.

 • LIS
  20

  Zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia kierowcy

  Począwszy od 4 grudnia 2023 r. przedsiębiorcy zgłaszający kierowców spoza Unii Europejskiej do: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą są zobowiązani do przedłożenia również zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia kierowcy (wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula) opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 • KWI
  18

  Uwaga! Zmiany zasad obsługi przedsiębiorców – TAXI

  Uwaga! Zmiany zasad obsługi przedsiębiorców – TAXI Zmieniają się zasady obsług przedsiębiorców realizujących sprawy z zakresu licencji TAXI. Od 20 kwietnia 2023 r. w sprawach związanych z uprawnieniami na transport drogowy taksówką takimi jak m.in. udzielanie i zmiana licencji, wydawanie wypisów z licencji wydawanie identyfikatorów kierowców będą przyjmowane tylko wnioski. Nie będzie możliwości otrzymania dokumentu w tym samym dniu. O tym, że dokument jest gotowy do odbioru, wnioskodawcy zostaną powiadomieni po rozpatrzeniu wniosku. Przedsiębiorcy będą zapraszani po odbiór przygotowanych uprawnień w wyznaczonym terminie. Należy wziąć ze sobą oryginały dokumentów do okazania. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pomocą: Miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa; Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa; Wnioski można też składać osobiście: w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich – ul. Leona Kruczkowskiego 2; w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy – Al. Jerozolimskie 44. Kompletny wniosek to gwarancja sprawnej obsługi – zwracajmy na to uwagę!

 • STY
  04

  Orzeczenia o stanie zdrowia taksówkarzy

  M.st. Warszawa informuje, że pod koniec minionego roku wprowadzono dodatkową formę potwierdzania odpowiedniego stanu zdrowia kierowców taksówek. Wersyjność orzeczenia wynika ze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Sprawdź, zanim wsiądziesz

Osoba zamierzająca zostać kierowcą taksówki powinna spełniać warunki określone w ustawie o transporcie drogowym. W związku z tym kierowca powinien posiadać:

- orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych i lekarskich do zajmowania stanowiska kierowcy,

- prawo jazdy (w przypadku kierowców spoza Unii Europejskiej wraz z prawem jazdy należy przedłożyć tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język na język polski oraz paszport),

- zaświadczeniem o niekaralności (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) – wskazujące, że nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

 

Kierowca warszawskiej taksówki powinien posiadać identyfikator kierowcy TAXI, o który wnioskuje przedsiębiorca posiadający licencję. Aby uzyskać identyfikator należy przedłożyć w/w dokumenty oraz fotografię kierowcy (35x45 mm) odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Identyfikator wydawany jest nieodpłatnie.

 

Koszt uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na obszar m.st. Warszawy zależny jest od okresu na jaki licencja ma być udzielona. Przedsiębiorca może zawnioskować o udzielenie licencji od 2 do 50 lat.

Sprawdź wysokość opłat za udzielenie licencji. 

 

 

Identyfikator kierowcy TAXI stanowi element dodatkowego oznaczenia warszawskiej taksówki i jest wydawany nieodpłatnie na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję.

Jednym z warunków uzyskania licencji na transport drogowy taksówką jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (pojazdami) samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport ma być wykonywany. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu będącego taksówką powinien znajdować się wpis „TAXI”.

Ustawa o transporcie drogowym (art. 6 ust. 5 ) dopuszcza wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Numer boczny taksówki (cyfry w kolorze czarnym na białym tle) znajduje się na pasie żółto-czerwonym naklejonym wzdłuż samochodu, bezpośrednio pod szybami przednich prawych i lewych drzwi taksówki. Numer boczny jest zgodny z numerem licencji, z tym, że numer boczny nie uwzględnia jej zmiany, tj. ukośnika i numeru zmiany.

W celu dokonania zgłoszenia dotyczącego przewozu realizowanego warszawską taksówką warto zapamiętać oprócz numeru bocznego również numer rejestracyjny oraz markę pojazdu.

Warszawska taksówka powinna być wyposażona przede wszystkim w:

- lampę z napisem TAXI, umieszczoną na dachu pojazdu,

- herb Warszawy naklejony w środkowej części przednich prawych i lewych drzwi pojazdu,

- pas żółto-czerwony w barwach Miasta Stołecznego Warszawy składający się z ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach - górny jest koloru żółtego, a dolny koloru czerwonego, naklejony wzdłuż samochodu, bezpośrednio pod szybami przednich prawych i lewych drzwi taksówki – na całej długości szyb. Na pasie winien znajdować się numer boczny taksówki zgodny z numerem licencji, z tym, że numer boczny nie uwzględnia jej zmiany, tj. ukośnika i numeru zmiany,

- tabliczkę zawierająca informacje o cenach (tabliczka oprócz informacji o stawce taryfy dziennej będzie zawierała także informację o wysokości opłaty początkowej), naklejaną od wewnątrz pojazdu, w lewym górnym rogu szyby, tylnych prawych drzwi. W przypadku gdy szyba tylnych prawych drzwi jest przyciemniona, tabliczkę nakleja się trwale od wewnątrz pojazdu, w prawym górnym rogu szyby przednich prawych drzwi,

- identyfikator kierowcy taksówki, mieszczący się wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej - w miejscu widocznym dla pasażera.

Rozliczenie opłaty za przewóz osób taksówką może się odbywać przy użyciu taksometru lub aplikacji mobilnej.

Ceny nie mogą przekraczać cen maksymalnych określonych w przepisach prawa miejscowego:

 • 8,00 zł – opłata początkowa obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi
 • 3,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie pierwszej (1) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
 • 4,50 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie drugiej (2) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby;
 • 6,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie trzeciej (3) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
 • 9,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie czwartej (4) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby
 • 40,00 zł – opłata za 1 godzinę postoju (na wszystkich taryfach).

Pasażer, który czuje się oszukany przez nieuczciwego kierowcę ma szereg możliwości dochodzenia swoich praw. Zgłoś reklamację usługi

Taksówki powinny przechodzić badanie techniczne raz w roku, bez względu na rok produkcji pojazdu.

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 12 000 zł.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym licencji udziela się przedsiębiorcy, dlatego jednym z warunków jej otrzymania jest prowadzenia działalności gospodarczej.